BELEIDSPLAN OP HOOFDLIJNEN
INLEIDING:
Het Kankerpatiënten Inloophuis Zoetermeer is in november 2022 van start gegaan met het organiseren van koffieochtenden voor lotgenoten. Met ingang van 28 juni 2023 opereert het inloophuis als zelfstandige stichting onder de naam Maja Anjohuis. Het Maja Anjohuis biedt een breed palet aan activiteiten aan. Voor deze activiteiten maakt het Maja Anjohuis gebruik van de beschikbare ruimte in Gebouw InZet, Nathaliegang 79 (naast de bibliotheek in de wijk Rokkeveen). Deze ruimte wordt beschikbaar gesteld door Palet Zorg en Welzijn waarmee het Maja Anjohuis een samenwerking is aangegaan.


DOEL:
Het beleidsplan bevat onder meer het doel van het Maja Anjohuis: het bieden van een vaste plek in Zoetermeer en omgeving waar (ex-)kankerpatiënten en hun naasten bijeen kunnen komen voor het leggen van contact. Om dit doel te bereiken organiseert het Maja Anjohuis koffie-, creatieve-, informatieve- en actieve bijeenkomsten (deze activiteiten tezamen ook wel ‘nazorg’ genoemd). Het Maja Anjohuis focust zich naast het aanbieden van nazorg op:

 • het opzetten en beheren van een organisatiestructuur waarin iedereen, zowel deelnemers als vrijwilligers, zich veilig en op
  zijn plek voelt;
 • het beheren van gezonde financiën;
 • het aanbieden van een zo divers mogelijk aanbod van activiteiten zodat iedereen zich er thuisvoelt;
 • het vergroten van de naamsbekendheid van het Maja Anjohuis, enerzijds ten behoeve van de doelgroep en anderzijds voor het werven van vrijwilligers, sponsoren en donateurs.

De focusgebieden zoals hierboven beschreven, zijn verder uitgewerkt met concrete activiteiten en acties. Het Maja Anjohuis streeft naar kwaliteitsverbetering van de geboden nazorg door middel van een regelmatige toetsing van deze zorg.

Deze toetsing wordt uitgevoerd door een cyclische aanpak van plannen, uitvoeren, evalueren en aanpassen.


VERMOGEN:
Het vermogen van het Maja Anjohuis wordt gevormd zoals beschreven in artikel 3 van haar statuten. In dit artikel staat ook hoe het vermogen wordt beheerd:

Artikel 3.

 1. Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:
  a. opbrengsten van door de stichting georganiseerde activiteiten en projecten;
  b. subsidies en/of andersoortige (overheids)bijdragen;
  c. opbrengsten vanuit sponsoring;
  d. giften en donaties en hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten, waarbij erfstellingen slechts kunnen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
  e. alle andere wettige baten.
 2. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling. Indien vermogen of bestanddelen daarvan krachtens uiterste wilsbeschikking of schenking zijn verkregen, dan is het toegestaan het vermogen of bestanddelen daarvan in stand te houden, voor zover die instandhouding
  voortvloeit uit de aan de uiterste wilsbeschikking of schenking verbonden voorwaarden.
 3. De kosten van verwerving van gelden en de beheerskosten van de stichting dienen in redelijke verhouding te staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de stichting. (Oprichtingsakte Maja Anjohuis, 2023) Gelden zullen worden uitgegeven conform en ten behoeve van het doel van het Maja Anjohuis. Dit beleidsplan wordt jaarlijks geupdated op basis van de evaluatie van de geboden nazorg en activiteiten door de bezoekers, de vrijwilligers en het bestuur van het Maja Anjohuis.

Het Bestuur van het Maja Anjohuis
Juli 2023

Ons RSIN nummer is: 865405359